WIADOMOŚĆ
[instalacja z performatywnym udziałem artystki]

Opis instalacji:
Pomieszczenie z jednym wejściem. Na zewnątrz pomieszczenia, na różnych wysokościach wiszą obiekty kształtem przypominające łzy/krople. Obiekty są miękkie, wypełnione czerwoną cieczą, sprężynują gdy ich dotknąć. Sznurki, na których są zaczepione wychodzą z dziur w ścianach. Wchodzący nie widzą z czym/kim połączone są czerwone obiekty. Aby przejść do wejścia do pokoju muszą otrzeć się, dotknąć, wprawić w ruch obiekty. Wewnątrz pokoju stoi kobieta zwrócona twarzą w kierunku ściany, z której wychodzą sznurki. Sznurki zbiegają się na haku, który utrzymywany jest przez skórę kobiety. Przekłuta skóra pod ciężarem obiektów napina się. Drgania spowodowane obecnością ludzi na zewnątrz przenoszą się po linkach i są odczuwalne przez kobietę. W pomieszczeniu znajduje się jedno źródło światła- bardzo silna żarówka uruchamiana na fotokomórkę. Gaśnie gdy w pomieszczeniu nie ma nikogo lub obecni tam ludzie nie ruszają się, rozbłyska w momencie pojawienia się odbiorcy. Kobieta trwa w skupieniu i milczeniu, wydaje się nieobecna.

Idea:
Fakt silnego oddziaływania na siebie jednostek ludzkich oraz mocne przeżycia osobiste stały się dla mnie podstawą do przeprowadzenia akcji Wiadomość. Poruszanie się wśród istot żywych i czujących wymaga wrażliwości i empatii. Często nie widzimy, nie przypuszczamy, że „na końcu sznurka” znajduje się rana, czuły punkt żywej istoty. Często nie chcemy być tego świadomi. Bawimy się sytuacjami, „dotykamy z ciekawości” nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, których możemy już nie być świadkami. Poddaję się zabiegowi naruszenia własnego ciała by móc rozszerzyć swoją percepcję, stać się hiper wrażliwa do momentu, w którym znikają granice mojego ciała / mojego ego. Staję się wtedy wszystkim dookoła, tracę siebie by uwolnić się od bólu. Utrzymuję ciężar poprzez napięcie i rozluźnienie w napięciu. Drgania przenoszone są przez linki, co przypomina prymitywne systemy przekazywania informacji na odległość.

MESSAGE
[installation with performative participation of the artist]

Description:
The room with one entrance. Outside the room, at different heights, there are hanging objects with the shape resembling tears/drops. The objects are soft, filled with red liquid, spring back when one touches them. The strings, on which they are hooked, are coming from the holes in the walls. The incoming people do not see with what/whom the red objects are connected. In order to get to the entrance of the room, they must chafe, touch, and set the objects in motion. Inside the room there is a woman facing the wall from which the strings are coming out. The strings converge on the hook, which is held by the skin of a woman. The pierced skin stretches under the weight of the objects. The vibrations caused by the presence of people outside, move along the strings and are experienced by a woman. In the room there is a single light source – a very strong bulb that runs on a photo-cell. It turns off when there is nobody in the room or the people present here do not move, it shines at the moment of the recipient appearance. The woman endures focused and silent, she seems to be absent.

Idea:
The fact of strong interactions between human beings and the hard personal experiences have become for me the foundation to carry out the Message action. Navigating among the living and sentient creatures requires sensitivity and empathy. Often, we do not see, do not assume that "at the end of string" there is a wound, a sore point of the living entity. Often we do not want to be aware of it. We play with situations, we do “touch because of curiosity”, not realizing about the consequences, which we are maybe not witnessing. I am undergoing an operation of my own body violation in order to expand my perception, became hyper-sensitive to the point where borders of my body/my ego are disappearing. I am becoming everything that is around, I am losing myself to get rid of the pain. I am keeping the weight by the tension and the relaxation in tension. The vibrations are transferred along the strings, which resembles the primitive systems for the transmission of information at a distance.

PORTFOLIO

 • Flash Back Ground

 • Portret z człowiekiem w tle

 • Mandatorium

 • Obietnica

 • Nic się nie zmieniło

 • Wiadomość

 • This is from the Earth

  PLAY AUDIO
 • Utrzymanie

 • Styczna

 • Byt projekcji / projekcja bytu

 • Wycieraczka

 • Kto jest twoim panem

 • Sacral plexus

 • Now we can talk

 • Umarła królowa, niech żyje królowa

 • Od lewa do prawa

 • Co było pierwsze?

 • Not found yet

 • Nie do tknięcia

 • Zwierz

Kontakt

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.