OD LEWA DO PRAWA
[instalacja video]

Instalacja powstała w 2006 roku w pracowni Realizacji Video prof. Wojciecha Bruszewskiego. Jest wynikiem moich zainteresowań związanych z teoriami nowych mediów, a konkretnie inspirowana jest cytatem Marshalla McLuhana:

"(...) Cywilizacja opiera się na piśmienności."

Zestawienie treści przekazu oraz formy jej podania jest próbą przełożenia linearnej, mechanicznej natury pisma (zimne medium według teorii McLuhana) na medium elektroniczne (medium gorące). Prowadzi to do sytuacji gdy środki i  treść przekazu stoją do siebie jeśli nie w opozycji to mają całkowicie odmienny charakter i właściwości. Odbiorniki emitujące treść stoją podobnie jak słowa w zdaniu, w szyku, który należy czytać od lewej strony do prawej (w kulturze zachodniej). Jednak nie stanowią one tak jednoznacznych komunikatów jak zapis słowa, nasz odbiór ruchomych obrazów wiąże się z zupełnie innym procesem percepcyjnym. Dodatkowo każdy ekran podzielony jest na trzy części, z których każda jest inną próbą "podpowiedzi". Jest tam forma etiudy/ kalambur, w której osoba prezentuje na migi o jakie słowo chodzi. Jest też możliwość wyczytania słowa z ruchu warg oraz zbudowania właściwego skojarzenia na podstawie zestawu kolażu obrazów video. Do każdego odbiornika dołączony jest pilot którym możemy zmieniać osoby "nadające komunikat".

FROM THE LEFT TO THE RIGHT
[video installation]

Installation was established in 2006 in the Professor Wojciech Bruszewski’s studio of Video Execution. This is the result of my interests related to the theories of the new media, and specifically inspired by Marshall McLuhan’s quote:

"(...) Civilization is based on literacy."


The juxtaposition of the message content and the form of passing it is an attempt to translate a linear, mechanical nature of the writing (the cold medium according to McLuhan's theory) into the electronic medium (the hot medium). This leads to a situation where the means and the content of the message, if are not standing in opposition to each other, than are having the completely different nature and properties. The receivers emitting the content are lined-up – just like words in a sentence – in such a order, which must be read from left to right (in Western culture). However, they are not stating as clear messages as written words; our perception of moving images is associated with a different perceptual process. In addition, each screen is divided into three parts, each of which is another attempt to give “hints”. There is a form of etude / pun, in which a person presents by miming the word that is meant. There is also a possibility of reading the word out from the lips movement, and build a proper association based on the set of video images collage. For each receiver there is a remote control attached, using it one can change a person “transmitting the message”.

PORTFOLIO

 • Flash Back Ground

 • Portret z człowiekiem w tle

 • Mandatorium

 • Obietnica

 • Nic się nie zmieniło

 • Wiadomość

 • This is from the Earth

  PLAY AUDIO
 • Utrzymanie

 • Styczna

 • Byt projekcji / projekcja bytu

 • Wycieraczka

 • Kto jest twoim panem

 • Sacral plexus

 • Now we can talk

 • Umarła królowa, niech żyje królowa

 • Od lewa do prawa

 • Co było pierwsze?

 • Not found yet

 • Nie do tknięcia

 • Zwierz

Kontakt

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.