OBIETNICA (Promise)
video Full HD 1920x1080
czas trwania: 01 min. 47 sek.

Do tej pory istniały dwa wektory prób podejmowanych na polu komunikowania się międzygatunkowego; ludzie próbowali nauczyć zwierzęta komunikowania się z człowiekiem za pomocą stworzonych przez siebie systemów znaków i od zarania dziejów człowiek podejmował próby posługiwania się mową zwierząt w celu ich upolowania, zwabienia w pułapkę bądź sprawowania nad nimi kontroli.

Obietnica w mojej pracy rozgrywa się na dwóch planach. Pierwszy plan stanowi to, co odbiorca obserwuje wewnątrz kadru, stając się świadkiem składania obietnicy. Nie jest jednak w stanie stwierdzić, kto ją komu składa; małpa człowiekowi, czy człowiek małpie. Drugi plan stanowi oś kultura – natura gdzie człowiek reprezentuje kulturę, a zwierzę naturę. Obietnica w tym przypadku dotyczy możliwości porozumienia, a nawet utożsamienia się, jednego z drugim. Jednak  nigdy nie może ona zostać spełniona.

PROMISE
video Full HD 1920x1080
duration time: 01 min. 47 sek.

There have been two vectors of attempts in the field of interspecies communication so far; the people have tried to teach animals to communicate with humans with the aid of created by men systems of signs, and from the dawn of time man has tried to use the language of animals for hunting them, lure them to a trap or perform control over them.

In my work the promise takes place on two levels. The first plan consists of what the recipient is observing inside the frame, becoming a witness of making the promise. However, one is not able to find out who to whom is promising; the monkey to the man, or the man to the monkey. The second plan is constituted by the axis of culture – nature, where man represents the culture and the animal – nature. In this case the promise refers to the possibility of an agreement, and even an identification, with one another. Nevertheless, it shall never be fulfilled.

PORTFOLIO

 • Flash Back Ground

 • Portret z człowiekiem w tle

 • Mandatorium

 • Obietnica

 • Nic się nie zmieniło

 • Wiadomość

 • This is from the Earth

  PLAY AUDIO
 • Utrzymanie

 • Styczna

 • Byt projekcji / projekcja bytu

 • Wycieraczka

 • Kto jest twoim panem

 • Sacral plexus

 • Now we can talk

 • Umarła królowa, niech żyje królowa

 • Od lewa do prawa

 • Co było pierwsze?

 • Not found yet

 • Nie do tknięcia

 • Zwierz

Kontakt

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.