Umarła królowa / niech żyje królowa
[PERFORMANS]

Akt spalenia miniatury tronu jest momentem granicznym, chwilowym bezkrólewiem, stanem pomiędzy panowaniem „jednego, a drugiego” (jednej królowej a drugiej). Destrukcja jako działanie agresywne, dewastacja, dekonstrukcja nacechowana gniewem nie były moim zamierzeniem. Podpalenie jest działaniem pozbawionym takiego wydźwięku - tron jako atrybut władzy zostaje unicestwiony – zadanie zostaje wykonane. Postać ubrana w piankę do nurkowania z rozłożonym spadochronem przymocowanym do pleców jest intruzem dokonującym czegoś w rodzaju inwazji, swoistego desantu z wody i z powietrza. Jednoosobowa grupa operacyjna  ma na celu zniszczyć obiekt, pozbawić władzy. Zamach (zaplanowany atak) nadszedł zarówno z powietrza jak i od strony „linii brzegowej”- pianka ocieka wodą, a czasza spadochronu pozostaje otwarta jak po skoku. Postać wydaje się być całkowicie skupiona na wykonaniu zadania. Po wznieceniu ognia stoi i patrzy. Czy tylko pilnuje żeby zadanie pomyślnie dobiegło końca? Czy napawa się zwycięstwem? Następnie zaczyna wkładać do buzi śnieg i rozpuszczać go - potem wypluwać w kierunku płonącego obiektu. Czy jest to nieśmiała (beznadziejna) próba ugaszenia pożaru, powstrzymania destrukcji, czy być może ironiczne zaznaczenie dominacji? Spluwanie kojarzące się raczej z pogardą tu nabiera dwuznaczności. Umarła i nowa królowa to jedna i ta sama osoba. Wszystko bowiem dzieje się w obrębie jednego człowieka. To ja sabotuję własne rządy, dokonuję desantu/zamachu na siebie samą by móc na nowo objąć władzę w zmienionej postaci. Dopuszczam do częściowej autodestrukcji by na zgliszczach wybudować nowe królestwo. Umieram i rodzę się na nowo. Jestem tym, co właśnie odchodzi w cień i tym co następuje po. Jestem tym, co broni starego i tym, co bezlitośnie rozprawia się z „byłym”. Jestem królową, bo byłam królową.

Performans prezentowany w:
Bałucki Ośrodek Kultury, I Festiwal Sztuka i Dokumentacja,
Łódź 2009
The queen is dead / long lives the queen
[PERFORMANCE]

The act of burning a miniature of the throne is a borderline moment, the temporary interregnum between the state of the rule of “the first one and the second one” (the one queen and the second queen). The destruction as an aggressive action, the devastation, the deconstruction marked by anger, were not my intention. The fire-raising is an act devoid of such overtones – the throne as an attribute of power is destroyed – the job is done. The figure dressed in a wetsuit with a distributed parachute attached to the back is an intruder performing a sort of invasion, a specific landing from the water and from the air. The one-man task force is to destroy the object, to deprive of power. The assassination (planned attack) came both from the air and from the “shoreline” – the wetsuit is dripping with water and the parachute canopy remains open as after jump. The figure appears to be completely focused on completing the task. After starting the fire it is standing and looking. Is it just to make sure that the task comes to an end successfully? Is it to gloat in victory? Afterwards the figure begins to put the snow into mouth and melting it – and then spit it in the direction of the burning object. Is it a tentative (hopeless) attempt to extinguish the fire, to stop the destruction, or perhaps an ironic pointing out the domination? The spitting connotes rather a contempt and gains ambiguity here. The dead queen and the new queen are one and the same person. For everything is happening within a single person. That is I, who sabotages my own ruling, I am performing landing/assassination of myself in order to be able to take back the power in a modified effigy. I am indulging into a partial self-destruction to build a new kingdom on the ashes. I am dying and I am born again. I am what just goes into the shadows and what follows on from it. I am what defends the old status and what is ruthlessly dissecting the “former”. I am the queen, because I was the queen.

The performance presented at:
The Bałucki Ośrodek Kultury, I Art and Documentation Festival, Łódź 2009

 

PORTFOLIO

 • Flash Back Ground

 • Portret z człowiekiem w tle

 • Mandatorium

 • Obietnica

 • Nic się nie zmieniło

 • Wiadomość

 • This is from the Earth

  PLAY AUDIO
 • Utrzymanie

 • Styczna

 • Byt projekcji / projekcja bytu

 • Wycieraczka

 • Kto jest twoim panem

 • Sacral plexus

 • Now we can talk

 • Umarła królowa, niech żyje królowa

 • Od lewa do prawa

 • Co było pierwsze?

 • Not found yet

 • Nie do tknięcia

 • Zwierz

Kontakt

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.