MANDATORIUM
[VIDEO]

Obmywanie stóp ma swoje początki w czasach starożytnych, kiedy to, z powodów praktycznych i higienicznych, myto stopy przed wejściem do domu. W dawnych czasach gość przybywający z wizytą miał szczególny status, a obowiązkiem gospodarza było przywitanie swojego gościa i zaproponowanie mu obmycie stóp. O tradycji obmywania stóp wspomina także Biblia; jest to nie tylko akt gościnności, ale również symbol duchowego oczyszczenia. Obmywaniem stóp gościom zajmowali się przede wszystkim ludzie niższego stanu. Często gospodarz zlecał to zadaniem dzieciom, żonom lub służbie. Osobiście zajmował się tym tylko wtedy, gdy chciał swojemu gościowi okazać najwyższy szacunek i oddanie. Co roku w Wielki Czwartek rytualne obmywanie stóp odprawia papież, myjąc nogi dwunastu mężczyznom na znak pokory i służby. Znane jest także zdarzenie opisywane w Biblii kiedy to w domu faryzeusza grzesznica uroniła łzy na stopy Jezusa, po czym umyła je swoimi włosami, nacierała olejkami i całowała, a Jezus widząc to odpuścił jej wszystkie grzechy. Stopy obmywano nie tylko w geście oczyszczenia, ale także przed położeniem się do snu.

MANDATORIUM [MANDATUM]
[VIDEO]

The washing of the feet has its origins in ancient times, when, for the practical and hygienic reasons, the feet were washed before entering the house. In ancient times, a guest arriving for a visit had a special status and the obligation of the host was to welcome his guest and offer to wash his feet. The tradition of washing the feet is also mentioned in the Bible; it is not only an act of hospitality, but also a symbol of spiritual purification. The washing of the feet was primarily handled by the people of lower status. Often the host commissioned children, wives or servants for this task. He did this personally only when he wanted to address his guest with the utmost respect and devotion. Every year on Holy Thursday the ritual washing of the feet is celebrated by the Pope, he is washing the feet of twelve men as a sign of humility and service. There is also a well known event mentioned in the Bible when in the Pharisee's home the sinful woman shed tears at Jesus' feet, thereon washed them with her hair, rub them with oils and kissed, and Jesus seeing it forgave all her sins. The washing of the feet took place not only as a gesture of purification, but also before going to sleep.

 

PORTFOLIO

 • Flash Back Ground

 • Portret z człowiekiem w tle

 • Mandatorium

 • Obietnica

 • Nic się nie zmieniło

 • Wiadomość

 • This is from the Earth

  PLAY AUDIO
 • Utrzymanie

 • Styczna

 • Byt projekcji / projekcja bytu

 • Wycieraczka

 • Kto jest twoim panem

 • Sacral plexus

 • Now we can talk

 • Umarła królowa, niech żyje królowa

 • Od lewa do prawa

 • Co było pierwsze?

 • Not found yet

 • Nie do tknięcia

 • Zwierz

Kontakt

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.