Video 2: https://www.youtube.com/watch?v=SHdiVmuxYEI

BYT PROJEKCJI/PROJEKCJA BYTU     
[INTERAKTYWNA INSTALACJA VIDEO]

Przestrzeń wirtualna, w której możliwe staje się spotkanie. Pozbawiona kontekstów, nie narzucająca, nie podpowiadająca zachowań. Potencjał interakcji i granice iluzji. W dobie zalewu nowych mediów kiedy znaczenie przestrzeni poszerza się, kategorie „prawdziwy/nieprawdziwy”, „realny/nierealny” muszą ulec rewizji. Trudność polegająca na odnalezieniu się w wirtualnej rzeczywistości wzrasta tym bardziej, że okazuje się, nie jesteśmy w niej sami. Jak mamy odnaleźć się z drugą osobą, „uwierzyć” w jej realność.
Instalacja polega na prostym mechanizmie kluczowania obrazów z dwóch kamer i nakładaniu ich na siebie w czasie rzeczywistym. Poza dwoma fizycznie określonymi przestrzeniami niebieskich pomieszczeń powstaje trzecia – wirtualna, jako jedyna umożliwiająca kontakt, interakcję. Możemy, oswojeni z zasadą działania instalacji poddać się iluzji, bądź też wykorzystać ją do tworzenia własnych sytuacji. Obecność odbiorcy wypełnia pracę sensem, nadając jej kontekst.

Instalacja prezentowana w :
CSW Zamek Ujazdowski, IV Edycja Samsung Art Master, 2007
BEING OF PROJECTION/PROJECTION OF BEING
[INTERACTIVE VIDEO INSTALLATION]

The virtual space in which the encounter becomes possible. Devoid of context, not imposing, not prompting behaviors. The potential of interaction and the limits of illusion. In the era of new media outpour, when the meaning of the space expands, the categories “true / false”, “real / unreal” must be revised. The difficulty of finding oneself in a virtual reality increases all the more when it turns out that we are not alone in it. How shell we find each other and “believe” in another person reality.
The installation relies on the simple keying of images from two cameras mechanism, and applying them on each other in the real time. Apart of the two physically defined blue spaces there is developing a third one – the virtual space, as the only one that enables the encounter and interaction. When accustomed to the principle of working of the installation, we can subject ourselves to the illusion, or use it to create our own situation. The presence of the recipient fills the work with a meaning, giving it the context.

The installation presented at:
The CCA Ujazdowski Castle, 4th edition of the Samsung Art Master, 2007

PORTFOLIO

 • Flash Back Ground

 • Portret z człowiekiem w tle

 • Mandatorium

 • Obietnica

 • Nic się nie zmieniło

 • Wiadomość

 • This is from the Earth

  PLAY AUDIO
 • Utrzymanie

 • Styczna

 • Byt projekcji / projekcja bytu

 • Wycieraczka

 • Kto jest twoim panem

 • Sacral plexus

 • Now we can talk

 • Umarła królowa, niech żyje królowa

 • Od lewa do prawa

 • Co było pierwsze?

 • Not found yet

 • Nie do tknięcia

 • Zwierz

Kontakt

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.